Download

1. winPOS

Phần mềm bán hàng trên Windows (WinXP, Vista, Windows 7), Download

Chú ý: Để cài winPOS với Windows XP cần cài sẵn các phần mềm sau (Windows Vista, Windows 7 không cần)

  • Windows Installer 3.1
  • .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile

2. EzPos HD Android

Phần mềm bán hàng trên máy tính bảng Android (7 Inch), Download

Tải Android (7 Inch) trên Google Play, Download

 

3. ezPOS

Phần mềm bán hàng trên điện thoại iPhone. Download

 

 

 

4. EzPos HD iPad

Phần mềm bán hàng trên iPad, Download

2223 Download

5. ezMobile

Phần mềm bán hàng trên điện thoại Android, Download

Tải EZMobile trên Google Play, Download

 

 

 

  •  
Mobile Analytics