10.1 Thông tin cốt yếu cần ghi nhớ

  • Dữ liệu đươc nhập vào cửa hàng với các nội dung nhập hàng hóa, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp…
  • Dữ liệu nhập theo đúng quy trình
  • Nhập đúng và chính xác các thông tin
  • Nhập dữ liệu theo đúng mẫu của Maybanhang.net