Đăng ký trở thành đại lý chính thức

1Từ đâu bạn biết đến phần mềm Maybanhang.net?

2Công ty bạn đã/đang sử dụng công nghệ quản lý bán hàng nào?

3Công ty của bạn có kinh nghiệm cung cấp phần mềm bán hàng nào chưa? Xin hãy liệt kê phần mềm nếu có.

4Bạn đã có sẵn tập khách hàng tiềm năng khi trở thành đại lý của Maybanhang.net hay chưa? Nếu có, đó là tập khách hàng nào?