Tại sao quản lý nguyên vật liệu chính là vấn đề sống còn của nhà hàng?

- Chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng chính đến tài chính của nhà hàng.

- Theo dõi nguyên vật liệu là một quá trình tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, phần mềm  quản lý nguyên vật liệu sẽ giúp giải quyết các vấn đề về chất thải thực phẩm, trộm cắp và các thất thoát khác.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 7 NGÀY PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Đăng ký dùng thử Phần mềm quản lý bán hàng